پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ ۱۰:۳۲:۲۱
نگاهي به تجربيات اروپا از آزادسازي محدوديت هاي تاسيس و مالكيت داروخانه
از موضوعات چالش برانگيز ساليان اخير براي داروسازان در سرتاسر دنيا ، رفع محدوديت هاي تاسيس داروخانه بوده است ....

يكي از موضوعات چالش برانگيز ساليان اخير براي داروسازان  در سرتاسر دنيا ، رفع محدوديت هاي تاسيس داروخانه بوده است. بر خلاف تصور عده اي كه مخالفت ها با آزاد سازي داروخانه ها را منحصر به داروسازان موسس داروخانه مي دانند، در ساير كشورها داروسازان آزاد و حتي بعضي از دولت ها ازاصلي ترين مخالفان آزاد سازي هستند. چرا كه اين باور وجود دارد كه رفع محدوديت ها مي تواند بر كيفيت كار استقلال داروسازان  معادلات اقتصادي حاكم بر بازار دارويي كشورها و در نهايت سلامت مردم تاثيرات نامطلوبي داشته باشد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها