شنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۲۹:۲۵
در خصوص مطالبات داروخانه
در خصوص مطالبات داروخانه

احتراما ضمن عرض تشکر و تقدیر از پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرارداد مراکز بهداشت و روستایی که در موعد زمانی بیان شده در جلسه همه جانبه مورخ ۹۷
/ ۰۳ / ۲۸ با حضور معاونت محترم غذادار و دانشگاه علوم پزشکی گلستان، معاونت محترم بهداشتی، معاونت محترم توسعه جناب آقای دکتر نعیمی، مدیر بودجه معاونت توسعه و ریاست محترم اداره نظارت بیمه سلامت و نمایندگان انجمن داروسازان گلستان همراه همکاران طرف قرار داد مراکز بهداشت و روستایی صورت گرلت 4
خواهشمند است با توجه به واریزی على الحساب بیمه سلامت تا پایان بهار ۹۷ در زمینه مطالبات داروخانه های روستایی و مشکلات مبتلابه ناشی از افزایش قیمت
داروها ، هزینه های جاری ، مالیات و کاهش زمان بازپرداخت جک شرکتهای دارویی ، حاشیه سود داروها و.. ، دستور فرمائید در اسرع وقت پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرارداد مراکز بهداشت و روستایی پیگیری گردد .
یادآور می گردد در جلسه سه جانبه برگزار شده توانی گردید که بعد پرداخت 6 ماه از مطالبات داروخانه ها ، هر ماه حداقل یک واریزی برای داروخانه های طرف قرارداد مراکز بهداشت و روستایی صورت گیرد . بدون تردید همکارانی که به ارائه خدمات دارویی مطلوبه در نقاط محروم استان می پردازند نیازمند حمایت ویژه همه ارگانهار حداقل پرداخت مطالبات داروخانه های خودشان در موعد زمانی مقرر هستند تا بتوانند به تامین دارو جهت ارائه خدمات دارویی مطلوب بپردازند.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها