دوشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۶:۰۸:۴۷
پرداخت مزدکارگر در دوران بیماری- خبرنامه شماره 66
پرداخت مزدکارگر در دوران بیماری- خبرنامه شماره 66

انگیزه: با توجه به احتمال بروز بیماری برای پرسنل داروخانه ، تکالیف قانونی همکاران موسس از جمله موارد مهمی می باشد که در این خبرنامه به توضیح قانونی این موضوع می پردازیم.
اقدام: کارفرمایان نسبت به ردیف هایی از مزد و مزایای جنبی که وفق مقررات مربوطه مشمول کسر حق بیمه می باشد، تکلیفی نسبت به این قبیل پرداخت ها در ایام بیماری کارگران پیدا نمی کنند و سازمان تامین اجتماعی موظف است تا از بابت این ردیف ها ، در ایام بیماری اعم از کوتاه مدت و دراز مدت، غرامت مزدا پرداخت نماید .
بدیهی است آن قسمت از دریافتی های کارگر در زمان اشتغال مانند عیدی و پاداش، بن کارگری و عائله مندی که مشمول اخذ حق بیمه نمی باشد و در نتیجه سازمان تامین اجتماعی از این بابت در ایام بیماری کارگران به آنان غرامتی پرداخت نمی کند. لذا از آنجا که مستند به ماده ۷۶ قانون کار ایام بیماری کارگران که به تأیید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد جزء روزهای کار آنان به حساب می آید بنابراین پرداخت مزایای یاد شده در ایام مذکور به عهده کارفرما خواهد بود.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها