سه‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۴۰:۴۹
مشخصات دارو و مواد اولیه جهت صادرات
مشخصات دارو و مواد اولیه جهت صادرات

پیرو نامه شماره ۶۶۵ / ۵۳۷۸۵ به تاریخ ۱۳۹۷
/ ۰۶ / ۱۳ خواهشمند است مشخصات مواد اولیه و داروهای مورد نظر آن مجموعه جهت دریافت مجوز صادرات را به تفکیک براساس فایل پیوست در قالب برنامه اکسل جهت بررسی و اقدام مقتضی در اسرع وقت به این اداره کل ارسال نمایید.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها