دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۴۰:۲۲
دستورالعمل سهمیه بندی و توزیع داروها
دستورالعمل سهمیه بندی و توزیع داروها

پیرو بخشنامه شماره ۶۶۵
/ ۴۹۳۹۹ مورخ ۱۳۹۷
/ ۵ / ۳۰ ، در خصوص لزوم تشکیل ستاد توزیع دارو در سطح استان با حضور تمام ذینفعان (مدیر پخش استانی، سایر دانشگاهها / دانشکده، و انجمن داروسازان و نظام پزشکی و...) موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام بحضور ایفاد می گردد. مقتضی است نسبت به تشکیل جلسات منظم ستاد توزیع اقدام و نتیجه به این اداره كل اعلام گردد . بدیهی است در استانهایی که چند دانشگاه دارند سهمیه هر دانشگاه / دانشکده در ستاد توزیع استان مصوب شده و برای اجرا به کلیه پخش ها و اداره کل دار و اعلام می شود ). سهمیه دارویی استانی کشور به شرح پیوست شماره ۱ ارسال می شود. شرکت های پخش با هماهنگی معاون غذا و داروی دانشگاه موظف به رعایت سهمیه استانی، دانشگاهی و مصوبات ستاد های توزیع می باشند. مسیر بندی توزیع داروها در زنجیره تامین از شرکت توزیع تا داروخانه ها به شرح زیر است:
و مسیر ۱: توزیع عادی (بدون در نظر گرفتن سهمیه) : در مواردی که کمبودی برای داروی مورد نظر متصور
نیست و دار و جزو داروهای مشمول توزیع خاص و یا نیاز مند نظارت ویژه نمی باشد. و مسیر ۲: توزیع بر اساس سهمیه بندی: در مواردی که دارو عمومی و غیر حیاتی است اما دچار کمبود مقطعی
است و یا اینکه احتمال بروز کمبود در آینده ای نزدیک وجود دارد. در این موارد دارو صرفا در قالب سهمیه های اعلامی معاونت ها قابل توزیع است. این سهمیه ها قبلا تعیین و به نحو مقتضی به شرکت های توزیع
اطلاع رسانی شود.(شبانه روزی روزانه - نیمه وقت) و مسیر ۳: توزیع منتخب: موجودی دارو در حد پایینی است به نحوی که امکان توزیع آن بصورت سهمیه بندی
وجود ندارد و یا اینکه نیازمند ملاحظات نظارتی بیشتری نسبت به مسیر ۲ است. و مسیر ۴: توزیع ویژه: موجودی دارو در حد پایینی است به نحوی که امکان توزیع آن بصورت سهمیه بندی و
منتخب وجود ندارد و یا اینکه نیازمند ملاحظات نظارتی بیشتری نسبت به مسیر ۳ است. معاونت های غذا و دارو موظف به نظارت ادواری بر عمکلرد شرکت های توزیع بر اساس برنامه ارسالی توزیعی و بررسی نرم افزارهای مربوطه شرکت های توزیع خواهند بود. شرکت های توزیعی موظف به ایجاد دسترسی موثر به کلیه معاونت ها بوده و پاسخگوی معاونت دارو در مورد سهمیه استانی | دانشگاهی و الگوی توزیع دارو می باشند. لازم به توضیح است در صورت عدم جذب سهمیه به هر دلیل توسط داروخانه، مدیر پخش مکلف به استعلام مجدد و تعیین تکلیف نحوه توزیع خواهد بود در مواردی که شعبه توزیع کننده یک دانشگاه در استان مجاور می باشد با هماهنگی ستاد توزیع داروی دو استان باهم سهمیه دانشگاه قابل انتقال به شعبه استان مجاور می باشد. 

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها