یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ۰۹:۵۰:۵۹
لیست داروهای فوریتی شهریور ماه اعلامی 97/06/14
لیست داروهای فوریتی شهریور ماه اعلامی 97/06/14

به پیوست فهرست داروهای فوریتی مورد نیاز مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۶ / ۱۴ اعلام و با توجه به سیاست های این اداره کل در تامین داروهای فوریتی، موارد زیر به استحضار می رسد. بدیهی است کلیه شرکتهای متقاضی موظف به رعایت کلیه مفاد زیر می باشند. ۱- کلیه شرکت های متقاضی تامین داروهای مورد نیاز فوریتی صرفا پیشنهاد قیمت ارزی خود را به این اداره کل ارسال نمایند
و قیمت فروش به پخش بر مبنای ضابطه قیمت گذاری انجام خواهد شد.
۲- اطلاعات در خواست شده صرفا می باید در قالب فایل الکترونیک و با فرمت اکسل، در پاکت در بسته تا تاریخ ۹۷
/ ۰۶ / ۲۰ به دبیرخانه محرمانه سازمان تحویل گردد. به درخواست هایی که قبل یا پس از این تاریخ یا با فرمت دیگری ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
٣- مقتضی است در ستون های مربوط به قیمت واحد دارو فقط یک عدد درج شود و از نوشتن واحد ارزی (ریال یا یورو) در
کنار عدد جدا خودداری شود.
۴- ملاک تصمیم گیری و انتخاب شرکت برنده فراخوان، مطابقت با منبع واردات و قیمت ارزی می باشد.
۵- شرکت هایی که در فراخوان تامین داروهای فوریتی پذیرفته می شوند می باید حداکثر ظرف مدت ۲ روز کاری پس از ارسال
نامه کتبی اداره کل امور دارو، پیش نویس IRC داروی فوریتی را تکمیل نموده و ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به ترخیص دارو اقدام نمایند.
از آنجا که ارائه پیشنهاد قیمتی و ثبت درخواست به منزله ایجاد تعهد برای شرکت پذیرفته شده جهت تامین داروهای فوریتی می باشد لذا پس از اعلام کتبی اداره کل دارو به شرکت وارد کننده، در صورت عدم تامین به موقع یا انصراف از تامین دارو، شرکت مربوط در نوبت اول به مدت سه ماه از حضور در کلیه فراخوان های قیمت محروم و در صورت تکرار در خصوص ادامه فعالیت آن شرکت در کمیسیون قانونی ساخت و ورود تصمیم گیری خواهد شد

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها