1400-11-06 12:11:00
الزام نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک 33 قلم دارو
الزام نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک 33 قلم دارو

احتراماء با عنایت به نامه شماره 4000/1400/921 مورخ 1400/11/03 معاون محترم درمان سازمان تامین اجتماعی تصویر پیوست) به استحضار می رساند، از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ داروهای مندرج در فایل پیوست تنها در صورت نسخه نویسی الکترونیک توسط پزشک از سوی سازمان قابل محاسبه و پرداخت است لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق داروخانه های طرف قرارداد، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب در اسرع وقت به اطلاع همکاران داروساز در مراکز و موسسات طرف قرارداد در سراسر کشور رسانده شود.

دریافت فایل

آخرین اخبار