1399-06-17 11:53:00
بارگذاری مدارک در سامانه صدور IRC
بارگذاری مدارک در سامانه صدور IRC

با توجه به سامانه ای شدن فرایند ثبت مکمل های تغذیه ای و به منظور جلوگیری از اتلاف وقت کارشناسی در بررسی پرونده های مکمل تغذیه ای، مقتضی است در زمان بارگذاری پرونده های مکمل تغذیه ای دارای رای کمیته فنی | کمیسیون ساخت و ورود، تصویر نامه تایید پرداخت هزینه (منضم به شماره نامه و تاریخ صدور و مهر اداره درآمد سازمان غذا و دارو) را در قسمت فیش پرداخت و یا در صورت فعال نبودن این گزینه در قسمت انتهای مواد تشکیل دهنده (تب شماره ۶)، قسمت تصویر مرجع علمی بارگذاری شود.
تصویر پروانه معتبر مسئول فنی صادره از این اداره کل و تصویر اساس نامه شرکت و آخرین آگهی روزنامه رسمی نیز می بایست در قسمت مورد اشاره (قسمت انتهای مواد تشکیل دهنده (تب شماره ۶)، قسمت تصویر مرجع علمی ) برای کلیه پرونده ها اعم از دارای رای یا اولیه بارگذاری شود.
بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق از تاریخ صدور نامه، پرونده به شرکت عودت داده خواهد شد.

دریافت فایل

آخرین اخبار