1399-06-17 11:55:00
درخصوص انتقال دانش فنی پروژه های پروتئین نوترکیب
درخصوص انتقال دانش فنی پروژه های پروتئین نوترکیب

با عنایت به نامه شماره 98/1004 مورخ 1388/10/30
 انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی ، کلیه شرکتهای عضو انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، آمادگی لازم را برای طراحی، توسعه و انتقال دانش فنی پروژه های پروتئین نوترکیب و آنتی بادی منوکلونال از مرحله Cell line به کلیه شرکتهای داروسازی دارا می باشند.
لذا در صورت تمایل شرکت متقاضی می بایست درخواست خود را به انجمن فوق الذکر ارائه نماید تا پروژه به یکی از شرکت های عضو با فعالیت مرتبط ارجاع داده شده و فرآیند طراحی، توسعه و انتقال دانش فنی انجام پذیرد.

دریافت فایل

آخرین اخبار