1399-06-16 15:35:00
جلسه وب کنفرانس
جلسه وب کنفرانس

با توجه به لزوم ارتقای اطلاعات علمی و فنی در حوزه تولید گیاهان دارویی از آن مدیریت / مسئول فنی محترم دعوت به عمل می آورد در وب کنفرانس ( مجازی ) سخنرانی جناب آقای دکتر حسین زینلی مشاور محترم وزیر و مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع ذیل نامه در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶
/ ۰۶ / ۲۳ ساعت ۹ الی ۱۱ حضور بهم رسانید لذا مقتضی است کلیه مدعوین محترم رأس ساعت ۹ به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایند. در ضمن لازم به ذکر است جناب آقای مهندس رئوفی با شماره تماس ثابت ۶۱۹۲۷۲۵۴ - ۰۲۱ و همراه ۰۹۳۵۲۷۷۹۹۵۱ به عنوان رابط آماده انجام هماهنگی های لازم می باشد.

دریافت فایل

آخرین اخبار