1399-06-16 15:34:00
تشکیل کارگروه جهت همکاری های مشترک اداره شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه و مسئولین فنی
تشکیل کارگروه جهت همکاری های مشترک اداره شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه و مسئولین فنی

پیرو جلسه کارگروه مسئولین فنی مکمل های تغذیه ای و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه مورخ ۱۳۹۶
/ ۰۶ / ۱۱ و مطرح نمودن موارد همکاری اداره شیرخشک و غذای ویژه و مسئولین فنی مرتبط با این حوزه، مقتضی است اقدامات زیر با هماهنگی سرکار خانم دکتر نادری با شماره تلفن ۰۹۱۲۴۹۷۸۴۰۲ و پست الکترونیک
Naderiazadeh @ yahoo . com
صورت پذیرد.
1. عضویت در گروه مسئولین فنی اداره کل در شبکه های اجتماعی ۲. تشکیل کارگروه شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه و عضویت کلیه مسئولین فنی حوزه شیرخشک و غذای ویژه ٣. معرفی سرگروه واردات و تولید به اداره شیرخشک و غذای ویژه ۴. تعیین نقش هر عضو در کارگروه ۵. جمع بندی مطالب و ارسال برای ارسال به اداره شیرخشک و غذای ویژه

دریافت فایل

آخرین اخبار