1399-06-16 15:32:00
تمدید پروانه های ساخت دارو
تمدید پروانه های ساخت دارو

با توجه به الزام ریلیز فرآورده ها در سامانه TTAC توسط شرکتهای تولیدی و نیاز به دارا بودن تاریخ اعتبار پروانه بدین منظور، مقتضی است نسبت به ارسال درخواست تمدید پروانه های منقضی شده به همراه مستندات لازم حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری اقدام گردد. بدیهی است در صورت عدم تمدید، ضمن توقف توزیع آن فرآورده ، پروانه جدیدی نیز برای آن شرکت صادر نخواهد شد.
چنانچه شرکتی تمایل به تمدید پروانه و ادامه تولید فرآورده ای نداشته باشد، می بایست مراتب از طریق نامه رسمی جهت غیرفعال کردن پروانه در سامانه IRC تا پایان دی ماه به این اداره کل اعلام گردد.

دریافت فایل

آخرین اخبار