• 2018-12-09 10:36:18

    هشدار انجمن داروسازان نسبت به بحران نقدینگی در سیستم دارویی کشور

    رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن هشدار نسبت به بحران نقدینگی در سیستم دارویی کشور، تاثیر تحریم‌های آمریکا در چرخه تامین دارو را متذکر شد و گفت: اینکه گفته می‌شود تحریم‌های آمریکا، دارو را شامل نمی‌شود، صحیح نیست.رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن هشدار نسبت به بحران نقدینگی در سیستم دارویی کشور، تاثیر تحریم‌های آمریکا در چرخه تامین دارو را متذکر شد و گفت: اینکه گفته می‌شود تحریم‌های آمریکا، دارو را شامل نمی‌شود، صحیح نیست.
2019-01-13 17:46:27
اطلاعيه
فراخوان ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سراسر کشور در سال ۱۳۹۷ اعضاء انجمن های داروسازان (صنفی - علمی - بالینی ) سراسر کشور موسسین و مسئولین محترم فنی داروخانه ها و شرکت های دارویی در سراسر کشور دانشجویان ۱۴۰ واحدی داروسازی در سراسر کشور پرسنل شاغل در داروخانه های سراسر کشور